Privacy

ABC Advocatuur BV respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ABC verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Voor de uitvoering van haar missie – het voeren van een juridische advies- en procespraktijk – verwerkt ABC advocatuur persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens als cliënt van ABC advocatuur, is dat u als cliënt deze gegevens uit vrije wil en zelf aan ABC advocatuur beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan ABC advocatuur heeft verstrekt, te weten:

  1. om met u een overeenkomst, in het kader van het verlenen van juridisch advies en/of het bijstaan van u als cliënt bij Rechtbank en Hof, aan te gaan deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  2. om in het kader- en ten behoeven van die voornoemde (tijdelijke) cliënt relatie een (proces)dossier op te bouwen en een financiële en uren-, administratie te voeren;
  3. om u eventueel nader te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens ABC advocatuur aanbiedingen te kunnen doen;
  4. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles oen het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  5. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

U stelt uw persoonsgegevens beschikbaar doordat u als onderdeel van een dossier uw persoonsgegevens per e-mail of via een ander medium aan ABC advocatuur toestuurt, dan wel zij een kopie van uw ID-bewijs maakt bij een bezoek aan haar kantoor.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ABC advocatuur verwerkt onder andere de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, (kopie) ID-bewijs en BSN (geen limitatieve opsomming).

I.g.v. procedures bij Rechtbank en/of Hof zal ABC advocatuur uw persoonsgegevens dienen door te geven aan de voornoemde instanties en deurwaarder. Daarnaast kan ABC advocatuur uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

ABC advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving, waar het o.a. gaat om bewaartermijnen.

Geheimhouding en verwerkingsverantwoordelijke

ABC advocatuur en meer specifiek haar advocaat is gehouden aan een geheimhoudingsbeding waar het betreft gegevens van haar cliënten. ABC advocatuur dient bij het uitvoeren van haar werkzaamheden (Dominus litis) in het kader van de AVG voorts gezien te worden als verwerkingsverantwoordelijke, ergo er door haar geen verwerkersovereenkomst afgesloten hoeven te worden met cliënten.

Beveiliging

ABC advocatuur spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Eventueel door ABC advocatuur ingeschakelde derden, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door haar genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. ABC advocatuur kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van ABC advocatuur voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van ABC advocatuur zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ABC advocatuur op elk gewenst moment via het contactformulier op de website dan wel per brief (adresgegevens postadres op de website) verzoeken aan te geven welke gegevens er door haar van u verwerkt worden. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. ABC advocatuur streeft ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop ABC advocatuur uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u dit via het contactformulier op de website aangeven, dan wel per brief (adresgegevens postadres op de website). ABC advocatuur streeft ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

ABC advocatuur kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de ABC advocatuur internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.